KARTA DUŻEJ RODZINY CHOJNICKIEJ

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE OD 13 GRUDNIA NIE MOŻEMY HONOROWAĆ KART DUŻEJ RODZINY CHOJNICKIEJ

  1. Wybrać film i kliknąć "kup bilet".
  2. Wybrać datę seansu
  3. Wybrać miejsca (zaznaczyć na zielono) - kliknąć "Dalej"
  4. Wypełnić tebelki z danymi kontaktowymi
  5. UWAGA : W tabelce "Dodatkowe informacje :" wpisać : "Karta Dużej Rodziny" lub "KDR"
  6. Nie zwracać uwagi na typ biletu: dzieci, czy dorośli itp. 
  7. Kliknąć "Zamawiam" - nie przechodzić do strony z płatnością PAYu

  Sprawdzić na poczcie email numer zamówienia

 1. Pamiętać aby zabrać KDR i okozać ją przed seansem
 2.  

   

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY DUŻEJ RODZINY CHOJNICKIEJ W KINIE KINGSAJZ

obowiązujący od 15 kwietnia 2018r.

 Karta Dużej Rodziny Chojnickiej zwana dalej KDRCH została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XLI /443/14 z dnia 10 marca 2014 r. Wydawana jest w ramach Programu "Duża Rodzina Chojnicka".

 

 1. KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą” wydawana jest w ramach Programu „Duża Rodzina Chojnicka” rodzinom wielodzietnym- biologicznym i zastępczym, tj. rodzinom zamieszkującym w Chojnicach, tzn. posiadającym meldunek na terenie miasta lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania ( np. umowa najmu), mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub  któremu wydłużono czas edukacji.

Szczegóły warunków otrzymania i korzystania z KDRCH można znaleźć na stronie : https://www.miastochojnice.pl/karta-duzej-rodziny/

 

 

 1. KDRCH uprawnia do bezpłatnego dostępu 1 raz w miesiącu do oferty kina w Kinie KINGSAJZ na 1 seans filmowy.

 

 1. Korzystającym z Karty Dużej Rodziny Chojnickiej w Kinie KINGSAJZ mogą zostać członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu Ustawy, po spełnieniu warunków w niej określonych i legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny Chojnickiej, zwanym dalej jako: „Korzystający”

 

 1. Korzystający nie może używać KDRCH w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą (nie ma możliwości otrzymania FV za bilety do paragonu, który uwzględnia KDRCH).

 

 1. Rabat przyznawany jest przy kasie Okazanie KDRCH musi nastąpić przed rozpoczęciem nabijania na kasę biletów. Jeśli Karta Dużej Rodziny Chojnickiej nie zostanie okazana kasjerowi przed zakończeniem transakcji (wciśnięcie w Kasie klawisza „podsuma”), rabat nie będzie mógł być przyznany. Otrzymanie rabatu w późniejszym terminie lub w innym miejscu nie jest możliwe

 

 1. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba posługująca się Kartą Dużej Rodziny Chojnickiej nie jest uprawnionym Korzystającym, któremu została ona wydana, kasjer może odmówić przyjęcia Karty Dużej Rodziny oraz zażądać od osoby posługującej się Kartą Dużej Rodziny Chojnickiej dokumentu potwierdzającego jej tożsamość celem potwierdzenia ww. danych. W przypadku, gdy dane osoby posługującej się KDRCH będą zgodne z danymi Uczestnika, co zostanie potwierdzone przez kasjera, zostanie mu przyznany rabat zgodnie z Regulaminem. Korzystającemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nieotrzymania rabatu z powodu braku potwierdzenia danych osobowych lub w przypadku, gdy dane okażą się niezgodne z podanymi na Karcie Dużej Rodziny Chojnickiej uniemożliwiając przyznanie rabatu

 

 1. Uczestnik otrzymuje rabat w dniu zakupu biletów od kasjera, co zostanie zarejestrowane na liście wraz z podpisem Korzystającego

 

 1. Kino Kingsajz nie odpowiada w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych nie będzie możliwe udzielenie rabatu, w tym za brak autoryzacji KDRCH przez Centrum autoryzacji - w takim przypadku rabat nie może zostać przyznany.

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, do składania reklamacji, znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 nr. 141 poz. z póż. zm. 1176).

 

 1. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym; w szczególności do dochodzenia przez Korzystającego w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku ze świadczeniem usług nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Korzystanie z KDRCH w Kinie Kingsajz jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie kinokingsajz.pl i w siedzibie Kina Kingsajz

 

 1. Kino Kingsajz zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i załączników do niego. O zmianach w treści Regulaminu bądź załączników do niego, Korzystający zostanie powiadomiony, z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie na stronie kinokingsajz.pl Ogłoszenie może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu.

 

 1. Kino Kingsajz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z KDRCH oraz ich używaniem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu

 

 1. Jakiekolwiek naruszenie przez Korzystającego warunków określonych w Regulaminie, w szczególności poprzez niezgodne z Regulaminem korzystanie z KDRCH, może spowodować cofnięcie przysługujących Korzystającemu uprawnień.

 

 1. Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.